Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झाैता

जीउ मास्ने बेच्ने तथा अरूको वेश्यावृत्तिको शोषणको दमनका लागि व्यवस्था गर्न भएको महासन्धि

Attachments

दासत्व दास व्यापार र दासत्व समान संस्था तथा अभ्यासहरुको उन्मूलन सम्बन्धी पूरक महासन्धि

Attachments

महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल

Attachments