Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

सम्पर्क

ठेगाना:
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वर, काठमाडौं
फोन :
४४८११९७, ४४८१०४३, ४४८१०४६, ४४८१०५९
इमेल:
info@lawcommission.gov.np
फ्याक्स नं. :
४४८१७०४