Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

आयोगको सिफारिस

मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको म्याड्रिड प्रोटोकल, १९८९ (संक्षिप्त टिपोट)

Attachments

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा मुकुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन

Attachments

मेलमिलापको परिणामबाट भएको अन्तर्राष्ट्रिय निरुपण सम्झौताका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको पक्ष राज्य हुन सिफारिस २०७६

Attachments