Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित साझा अधिकारको विषयमा कानून निर्माणको आवश्यकता