Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा मुकुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन