Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचित आदेश