Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण मिति
२०७५।६।२
संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर २३
बालबालिका सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न बालबालिका सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment